سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نعیمه مقصودی – دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
سید جلال طباطبائی – استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
جعفر حاجی لو – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

شوری اثرات بسیار زیادی بر خصوصیات رشد و نموی گیاهان دارد و بعنوان یکی از مهمترین عوامل محیطی کاهش عملکرد محصولات در کل دنیا بحساب می آید. ایجاد گیاهان مقاوم یا متحمل به شوری می تواند به عنوان راه حلی مناسب در مقابل این مسئله باشد بطوریکه درطی سالهای اخیر تحقیقات برای بررسی اثرات شوری بر رشد و نمو گیاهان و پیدا کردن آستانه- های تحمل آنها افزایش یافته است. بمنظور بررسی اثرات غلظتهای مختلف شوری بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی دانهالهای جوان گردوی ایرانی آزمایشی با ۶ سطح شوری ( ۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ میلی مولار) و ۴ تکرار بر پایه بلوکهای کامل تصادفی طراحی گردید. بعد از اعمال تیمارها، تعداد برگها، سطح برگ و نشت الکترولیتها اندازه گیری شد. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثرات شوری بر این فاکتورها معنی دار است.