سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اشکبوس دهداری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
لیلا فرهادی – دانشجوی کارشناسی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

با وجود مطالعه گسترده در خصوص واکنش گیاهان به شوری اما درمورد میزان تحمل شلغم به شوری اطلاعات چندانی در دست نیست به همین دلیل و به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات شلغم، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش اثر چهار سطح شوری شامل: شوریهای ۱/۹۲ و ۹/۸۷ و ۱۹/۶ و ۲۱/۶۴ دسیزیمنس بر متر (حاصل از کلرید سدیم و کلریدکلسیم به نسبت ۲۰ به ۱ در محلول هوگلند) در مراحل جوانه زنی، رشد رویشی و رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر شوری بجز برای صفات میزان پرولین و وزن خشک اندام هوایی در مرحلهی پایانی رشد برای بقیه صفات معنی دار گردید. در مرحله ی جوانه زنی سطوح شوری باعث تاخیر در جوانه زنی گردید. کاهش درصد جوانه زنی کل (در روز آخر آزمایش) نسبت به شاهد نیز قابل ملاحظه بود. بالاترین درصد جوانهزنی مربوط به شاهد و کمترین آن به شوری ۱۹/۶ ۱۹ دسی زیمنس بر متر اختصاص یافت. با افزایش شوری سطح برگ, وزن تر غده, میزان پتاسیم غده و میزان پتاسیم اندام هوایی کاهش قابل ملاحظه داشتند در حالی که مقدار سدیم اندام هوایی و غده افزایش یافتند. بیشترین افت مربوط به صفت وزن تر غده و کمترین افت مربوط به وزن خشک اندام هوایی بود.