سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه مهرین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
قربانعلی نعمت زاده – استاد، پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
همت اله پیردشتی – دانشیار، پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
حمیدرضا مبصر – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

از مهمترین عوامل محدود کننده ای که بهره برداری از اراضی را با مشکل مواجه می کند، شوری خاک است. در این تحقیق، نحوه تجمع و جذب برخی از عناصر در گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شرایط گلخانه ای در دانشگاهعلوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ١٣٨٩ با ۵ سطح شوری ( ٠، ٢٠، ۴٠، ۶٠ و ٨٠ دسی زیمنس بر متر) و در سه تکرار طراحی و میزان عناصر سدیم و پتاسیم در برگ، ساقه و ریشه به صورت مجزا محاسبه شدند. نتایج نشان دادند که با افزایش شوری، محتوای یون سدیم در تمامی اندام ها افزایش معنی داری یافت ولی از میزان پتاسیم آنها کاسته شد که این کاهش در ساقه و ریشه معنی دار ولی در برگ معنی دار نبود. نتایج همچنین تجمع بیشتر این دو عنصر را در شوری های بالا، در ریشه نشان دادند که شاید علت، محدود کردن انتقال سدیم به ساقه و نگهداری آن در ریشه به عنوان یکی از مکانیسم های مقاومت به شوری باشد. در بین اندام های هوایی نیز میزان سدیم و پتاسیم در برگ ها نسبت به ساقه، در شوری های بالا بیشتر بود که احتمالا به دلیل تجمع این عناصر در غدد نمکی موجود در برگ ها بود. بنابراین می توان گفت که این گیاه، یک هالوفیت تجمع کننده نمک می باشد که به طور موفقیت آمیزی قادر به رشد در خاک های شور و احیای این اراضی می باشد