سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه مهرین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
قربانعلی نعمت زاده – استاد، پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
همت اله پیردشتی – دانشیار، پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
حمیدرضا مبصر –  استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

در این پژوهش برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه آلوروپوس لیتورالیس که یک گیاه مقاوم به شوری است، تحت سطوح مختلف شوری مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در شرایط گلخانه ای با ۵ سطح شوری ۰، ۲۰ ، ۴۰ ، ۶۰ و ۸۰ یمنس بر متر) و در سه تکرار طراحی و صفاتی مانند میزان رنگیزههای گیاهی، غلظت قندهای محلول و نشاسته محاسبه شدند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان شوری، کلروفیل،b ،a کل و کاروتنوئیدها بهطور معنیداری کاهش پیدا کردند. میزان نشاسته تا سطح ۲۰ دسیزیمنس روندی افزایشی و پس از آن کاهش معنیداری یافت درحالیکه غلظت قندهای محلول تا سطح ۲۰ دسیزیمنس کاهش و پس از آن افزایش یافت. این نتایج نشان میدهد که گیاه آلوروپوس تا شوری حدود ۲۰ دسیزیمنس بر متر را تحمل نموده و سپس با افزایش تنش شوری، با تجزیه نشاسته و تولید قندهای محلول، به تعدیل اسمزی کمک کرده و با شوری مقابله میکند.