سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د
سیامک کلانتری – استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
روح انگیز نادری – دانشیاران گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر
محمدرضا شفیعی – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل و گیاه ایران

چکیده:

در این آزمایش اثر شرایط نگهداری پداژه دو رقم گلایول صورتی (Gladiolus grandiflorus cv. Rose supreme ) و سفید (Gladiolus grandiflorus cv. White prosperity ) در انبار و تأثیر تیمار التیام دهی قبل از انبار بر روی خصوصیات مورفولوژیک و آناتومیک پداژه بررسی شد. نتایج نشان داد جوانه انتهایی پداژه های نگهداری شده در دمای ۱۳ درجه سانتیگراد و تحت شرایط التیام دهی بیشترین رشد و نمونه های تحت شرایط بدون التیام دهی و نگهداری شده در دمای ۵ درجه سانتیگراد کمترین رشد را داشتند. در هر دو رقم با انتقال پداژه ها از ۱۳ درجه سانتیگراد به ۵ درجه سانتیگراد رشد جوانه کاهش یافت و با افزایش مدت زمان نگهداری پداژه در دمای ۵ درجه سانتیگراد کاهش رشد بیشتری مشاهده شد.