سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده سکینه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گر
فرشید قادری فر – استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی گرگان
یونس محمد نژاد – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر شرایط محیطی بر دوره پر شدن دانه بر کیفیت بذر ماش، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی به اجرا در آمد. دو رقم ماش به نام های VC-1973 و محلی به عنوان فاکتور فرعی در ۴ تاریخ کاشت (۲ و ۲۰ اردیبهشت، ۱۳ و ۳۰ خرداد) به عنوان فاکتور اصلی به صورت آزمایش کرت های یک بار خرده شده در قالب بلوک های تصادفی در ۳ تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. برای ارزیابی بنیه بذر از آزمون های جوانه زنی استاندارد، سرعت رشد گیاهچه و هدایت الکتریکی استفاده شد. نتایج نشان داد که تاخیر د رکاشت طول دوره پر شدن طول دوره پر شدن دانه، کیفیت بذر و عملکرد دانه ماش شد. آزمون بنیه بذر نشان داد که د رهر دو رقم، تاخیر در کاشت باعث تعداد گیاهچه نرمال و هدایت الکتریکی شد. شرایط محیطی مانند دمای هوا طی دوره پر شدن دانه بر صفات مربوط به جوانه زنی بذر موثر بودند. بنابراین می توان تنها از بذور ماش حاصل از تاریخ کشت مطلوب جهت کشت در سال بعد استفاده کرد.