سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم محمدجعفرپور – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده سما ممقان
بیت اله اقبالی – دانشیار، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

فولادهای زنگنزن دوپلکس متشکل از دو فاز فریت-آستنیت بوده و کسر حجمی هر کدام از این فازها در این فولادهابیش از ۳۰ % میباشد. با توجه به مقدار فازهای به دست آمده از طریق عملیات حرارتی، استحکام و انعطافپذیری بالاییمیتوان به دست آورد. در پژوهش حاضر یک نوع فولاد زنگنزن دوپلکس پس از طراحی ترکیب شیمیایی، در کوره القایی ذوب و ریخته گری شد. نمونههای تهیه شده از قطعات ریختگی، در دمای ۱۲۰۰به مدت یک ساعت آنیل محلولی شدند و با سرعتهای سرمایش مختلف سرد شدند. خواص ریزساختاری و مکانیکی نمونهها در هر دو شرایط ریختگی و عملیات حرارتی شده مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان میدهد در نمونههایی که پس از آنیل محلولی درآب، روغن و هوا خنک شدهاند از تشکیل فاز ترد سیگما جلوگیری شده است. نمونهای که در آب سرد شده بیشترین استحکام را دارا میباشد و بیشترین داکتیلیتی مربوط به نمونهای است که از دمای آنیل محلولی تا دمای ۱۰۰۰در کوره خنک شده و سپس در هوا سرد گشته است. علت چنین پدیدههایی مربوط به این میباشد که فریت و آستنیت به ترتیب استحکام و انعطافپذیری را افزایش میدهند و فاز سیگما باعث کاهش انعطافپذیری میشود