سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد عباس زاده مایوان – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس،
علی متولی –
برات قبادیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق به بررسی خشک شدن لایه نازک میوه سنجد با استفاده از یکخشککن جریان هوای داغ به منظورمحاسبه پخش رطوبت مؤثر، انرژی فعالسازی و انرژی مورد نیاز، پرداخته شده است. متغیرهای انتخاب شده سه سطح سرعت هوا ۰٫۵ و۱ و۱٫۵(m/s و سه سطح دمای هوا ۵۰ و۶۰و۷۰ بوده است. از قانون دوم فیک به عنوان معادله اصلی به منظور محاسبه ضریب پخش رطوبت مؤثر استفاده شده است. افزایش دمای هوا منجر به افزایش میزان پخش رطوبت مؤثر شده ولی سرعت هوا تأثیر عکس داشته است. پخش رطوبت مؤثر Deff محاسبه شده برای میوه سنجد در شرایط مختلف دمایی و سرعت هوا از ۵٫۵۶×۱۰−۱۱ تا ۳٫۱۸×۱۰−۱۰ تغییر پیدا کرده است. مقادیر انرژی فعال سازی با استفاده از یک معادله آرهینوس بر مبنای رابطه بین دما و ضریب پخش مؤثر محاسبه گردید. مقادیر بدست آمده برای انرژی فعالسازی، از کمینه مقدار۴۸٫۱۸kJ/mol در سرعت هوای ۱٫۵m/s تا بیشینه مقدار ۶۳٫۸۳kJ/mol در سرعت هوای ۰٫۵ m/s متغیر بوده است.