سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

پروانه سلاطین – دکتری اقتصاد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، گروه اقتص
زهرا امیرعباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
محمدعلی اشرفی – کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه، موسسه آموز عالی شفق تنکابن

چکیده:

در این تحقیق برای انجام مقایسه نتایج حاصل از تخمین یک رگرسیون با استفاده از دو روش متفاوت پانل پویا و ایستا از یک مثال کاربردی استفاده شده است. مدل سازی و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا و ایستا قرار گرفته و روابط میان شاخص های دانش و بهره وری نیروی کار در ۲۳ کشور منتخب اسلامی در دوره زمانی ۲۰۱۰-۱۹۹۶ با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته، اثرات ثابت و تصادفی برآورد شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و پویا نشان می دهد: -) با مطالعه ی مشاهدات مقطعی مکرر، برآورد گر پانل پویا برای مطالعه ی پویای تغییرات تناسب بهتر و بیشتری دارد. -)تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، جهت کنترل تورش بالقوه، همبستگی پیاپی جملات اخلال و همچنین درون زایی متغیرها در داده های تابلویی، بهترین برآورد گر می باشد.