سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی حمیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، گروه عمران، لنگرود، ایران
سیدعبداله اکرامیراد –

چکیده:

با انجام گودبرداری درتوده خاک اطراف گود تغییر شکلهای جانبی به وجود میآید، درراستای این تغییرات، نشست سطح زمین در اطراف گود اجتناب ناپذیر خواهد بود، و چنانچه سازه ای در اطراف گود وجود داشته باشد دچار تغییرشکل میشود. این تغییرشکلها درصورتیکه از میزان تغییرشکل قابل تحمل سازه بیشتر باشند میتوانند باعث ایجاد خسارت و آسیب در سازه مذکور شوند. گاهی مقادیر نشست ایجاد شده به حدی است که خسارات به وجود آمده و خطرات ناشی از آن اهمیت فوق العاده ای مییابد. لذا لازم است قبل از اقدام به اجرای گودبرداری، ناحیه تحت تأثیر گودبرداری، میزان تغییرمکان زمین و تغییرشکلهای ایجاد شده در سازه تخمین زده شود تا با مقایسه این مقادیر با مقادیر مجاز، میزان آسیب دیدگی احتمالی ایجاد شده در سازه ها برآورد گردد. از طرفی هنگامی که گودبرداری در خاکی با مشخصه های ژئوتکنیکی ضعیف انجام میگیرد، یا هنگامی که عمق گودبرداری را افزایش میدهیم، میزان تغییرشکلهای بوجود آمده افزایش مییابد، از اینرو دیگر نمیتوان گود را بدون حفاظ به حال خود رها کرد، زیرا شرایط سرویسدهی به طور ایمن تامین نخواهد شد و حتی احتمال گسیختگی گود نیز وجود دارد. بنابراین به منظور فراهم کردن شرایط ایمن برای گود و ساختمانهای اطراف، ناگزیر هستیم از سیستمهای حفاظت از گودبرداری استفاده کنیم. از جمله این سیستمها می توان به سیستم دیوار میخکوبی اشاره کرد. در این مقاله تأثیر سیستم میخکوبی را بر روی دو پارامتر دوران نسبی پی وکرنش افقی پی که به عنوان دو معیار در شناسایی حدود آسیب دیدگی در ساختمانهای مجاور گود میباشند مورد بررسی قرار میدهیم. بنابراین ابتدا با مدلسازی عددی توسط نرم افزار plaxis تغییرشکلهای ناشی از گودبرداری بدست میآیند و با توجه به تعاریف مقادیر این دو معیار محاسبه شده و در نهایت درجه آسیب وارد به سازه برآورد میگردد. همچنین کارایی این روش را نسبت به حالت گود بدون محافظ ارزیابی میکنیم