سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید جواد آمیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی ، دانشگاه کشاورزی و منابع
حمیدرضا عسگری – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی
واحد بردی شیخ – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی
فرهاد هنر دوست – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

چکیده:

محصولات کشا ورزی و دیگر گیاهان طی فرآیند فتوسنتز، از دی اکسید کربن موجود در هوا استفاده می کنند، هنگامی که برگ ها، ساقه یا دیگر اجزای گیاهان در پاییز روی زمین می افتد، هنگام پوسیده شدن توسط میکروارگانیسم ها، کربن موجود در آنها به دی اکسیدکربن تبدیل می شود. عملیات زراعی خاصی مانند اجرای سیستم آگروفارستری می تواند به میزان قابل توجهی مقدار کربن آلی را در خاک افزایش دهد. این تحقیق در دو منطقه زیر درختان و بین درختان در مزرعه دارای سیستم آگروفارستری به همراه مزارع اطراف به عنوان شاهد (فاقد سیستم آگروفارستری) در شمال شهرستان آق قلا صورت پذیرفته است و مقادیر کربن ترسیب شده در خاک اندازه گیری گردیده است، همچنین در این مطالعه رابطه بین برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک با کربن آلی خاک نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج بیانگر این بود که کل کربن ترسیب شده در واحد سطح در زیر درختان به مراتب بیشتر از بین درختان و میزان انداره گیری شده در بین درختان بیشتر از مزرعه شاهد بود، همچنین مقدار کربن آلی اندازه گیری شده در دو سطح مورد بررسی دارای اختلاف معنی دار بوده و این میزان در لایه سطحی خاک (۲۵-۰ سانتیمتر) بیشتر از لایه زیر سطحی (۵۰-۲۵ سانتیمتر) بوده است.