سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی اله نصراله نژاد – کارشناسان ارشد تربیت بدنی
محمدباقر فرقانی اوزرودی –

چکیده:

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و به بررسی و تأثیر سه ماه آموزش شنا بر میزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر غیر ورزشکار۱۲-۱۵ساله میپردازد. جامعه آماری شامل دانشآموزان پسر غیر ورزشکار۱۲-۱۵ساله مدارس شهر بابل بوده که تعداد آنها ۶۱۸۵ هزار نفر میباشد. به منظور انتخاب نمونه های آماری از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده و شامل دو گروه تجربی و کنترل که هر یک ۱۰ نفر میباشد. جهت جمع آوریاطلاعات از پرسشنامه شخصیتی )برن رویتر( استفاده شده که این پرسشنامه علاوه بر اعتماد به نفس بطور همزمان پنج ویژگی شخصیتی دیگر را نیز اندازه گیری میکند. دو گروه در دو مرحله به پرسشنامه پاسخ دادند : در مرحلهاول هدف محقق مشخص نمودن عدم تفاوت اولیه بین گروههای منترل و تجربی از نظرمیزان میانگین اعتماد به نفسشان بوده است )پیش آزمون(. در مرحله دوم هدف، تعیین میزان اعتماد به نفس دو گروه بعد از سه ماه تمرینشنا بوسیله گروه تجربی و مشخص نمودن اثر این تمرینات بر اعتماد به نفس گروه تجربی بود. نتایج توسط T تستمحاسبه گردید. نتایج به دست آمده نشان میدهد با توجه به اینکه محیط در ایجاد اعتماد به نفس نقش مؤثری دارد و از آنجائیکه در رویارویی با فشارهای زندگی همیشه اعتماد به نفس نقش بسیار مهمی دارد، لذا با شرکت دادنتمام افراد به فعالیتهای بدنی و ورزش میتوان میزان اعتماد به نفسشان را افزایش داده تافرد از نظر رفتاری و عملکردی گام موفقی در جهت زندگی سعادتمند و خوشبخت بردارد