سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی مهرپویان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
کوروش سیامی – اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
صغری جعفری – کارشناس مسئول تولیدات گیاهی شهرستان خرم دره

چکیده:

آزمایش به صورت طرح اسپلیت- فاکتوریل که در آن تاریخ های کاشت به عنوان کرتهای اصلی و ارقام و روش کاشت به عنوان کرتهای فرعی درنظر گرفته شده بودند، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا آمد .تحقیق شامل سه تاریخ کاشت ( ۱ تا ۵ خرداد ، ۱۵ تا ۲۰ خرداد و ۳۰ خرداد تا ۴ تیرماه )، دو روش کاشت شامل فاروئی و کرتی، برای دو رقم لوبیای قرمز ناز و چیتی تلاش بود. تعداد غلاف در بوته مهمترین جزءعملکردی در این آزمایش بود به طوری که تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه در تیمارهای مختلف چندان تفاوتی نشان ندادند . نتایج همچنین نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد تحت تأثیر روش های مختلف کشت قرار گرفتند. کشت جوی پشته ای توانست به دلیل مناسبتر بودن بستر و عدم ارتباط مستقیم آب با اندامهای لوبیا عملکرد بهتری نسبت به رو ش کرتی داشته باشد. تاثیر تاریخ کاشت و ارقام در سطح احتمال خطای ۵% روش کاشت در سطح احتمال خطای ۱%بر میزان عملکرد دانه لوبیا معنی دار بود، به طوری که بالاترین میزان عملکرد به مقدار ۳۸۷۸ کیلوگرم در هکتار از تاریخ کاشت۱۵ خرداد، و کمترین میزان عملکرد به مقدار ۳۲۴۶ کیلوگرم از تاریخ کاشت ۳۰ خرداد حاصل گردید. بیشترین تعداد غلاف در بوته در تاریخ کاشت دوم با میانگین ۱۴/۴ و روش جوی پشته ای با میانگین ۱۳/۴و رقم قرمز ناز با میانگین ۱۲/۱۶عدد در هر بوته دیده شد. بیشترین میزان پروتئین دانه از تاریخ کاشت سوم ( ۳۰ خرداد )، رقم چیتی تلاش بدست آمد. روش کاشت تأثیری بر درصد پروتئین دانه نداشت