سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید پناهی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
سیدعلی صفوی – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

قارچ Lecanicillium longisporum یکی از بیمارگرهای مهم حشرات با دامنه میزبانی وسیع می باشد. بقای کنیدیوم قارچ های بیمارگر حشرات ممکن است توسط عوامل محیطی و یا بوسیله آفت کش های زیستی و مواد شیمیایی که جهت حفظ محصول بکار برده می شوند، تحت تأثیر قرار گیرد. عدم توجه به این موضوع می تواند مانع بزرگی جهت پیشرفت بیماری در شرایط مزرعه گردد. در این تحقیق تأثیر دو حشره کش رایج مصرفی و متداول ایمیداکلوپراید و استام پراید بر جوانه زنی کنیدیوم، رشد رویشی و سازگاری با قارچ مذکور در سه غلظت توصیه شده (میانگین)، نصف غلظت میانگین و دو برابر غلظت میانگین در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. نتایج نشان داد که استامی پراید و ایمیداکلوپراید در تیمار نصف غلظت میانگین با قارچ مذکور سازگاری مطلوبی دارند. با این وجود ایمیداکلوپراید در مقایسه با استامی پراید سازگاری بیشتری با قارچ مورد نظر داشته و می توان این سم را در غلظت های پائین در مدیریت تلفیقی آفات به طور همزمان با قارچ بیمارگر L. longisporum بکار برد.