سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده آمنه موسوی زاده –
حشمت اله خسروی نیا – دانشیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
سیدعبدالعظیم موسوی زاده – کارشناس ارشد جهاد کشاورزی، هرمزگان، میناب

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر دو فاکتور پودر برگ مورد (در سه سطح ۰، ۱ و ۲درصد) و اسید سیتریک (در سطح ۰ و ۱ درصد) در جیره بر عملکرد تولیدی مرغ های گوشتی اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار، هر یک در ۵ تکرار در سالن پرورشی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی شهرستان میناب، استان هرمزگان انجام گرفت. هر تکرار شامل ۱۶ جوجه (مخلوط نر و ماده) سویه راس ۳۰۸ بود. در طول ۴۲ روز آزمایش میانگین حداقل و حداکثر دمای محیط به ترتیب ۲۵ و ۳۲ درجه سانتیگراد بود، لذا جز برای ۲ هفته ی اول، جوجه ها در اغلب ساعات شبانه روز تحت تنش گرمایی بودند. وجود سطوح مختلف مورد درجیره مرغ های گوشتی طی آزمایشی که انجام شد به جز سطح دو درصد مورد که وزن مطلق طحال را کاهش داد، سبب افزایش معنی دار (۰۵/۰P<) وزن مطلق طحال و بورس فابرسیس شد. در واقع میزان یک درصد پودر برگ مورد بیشترین اثر را از بین سطوح گیاه مورد، بر اندام های ایمنی گذاشت. به همان نسبت وزن نسبی بورس برخلاف طحال به طور معنی داری (۰۵/۰P<) تحت تأثیر سطوح مورد جیره ای افزیش یافت. درصد وزن طحال تحت تأثیر دو درصد مورد از گروه شاهد و مرغ های تغذیه شده با یک درصد مورد کاهش یافت ولی معنی دار نشد (۰۵/۰P>). وجود اسید سیتریک در جیره بر روی وزن مطلق و نسبی طحال، بورس فابرسیس و کبد مؤثر واقع نشد.