سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدیجه فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف مولیبدن و کبالت بر شاخص های رشد لوبیا چیتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار در بستر کشت پرلیت انجام شد. تیمار ها شامل مولیبدن در سه سطح (۰۶۷/۰، ۲/۰ و ۶/۰ میلی گرم در لیتر) و کبالت در سه سطح (۰۰۶/۰، ۰۶/۰ و ۳/۰ میلی گرم در لیتر) بودند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد، مولیبدن بر شاخص کلروفیل برگ و تعداد غلاف تأثیر معنی داری داشت و موجب افزایش شاخص کلروفیل برگ و کاهش تعداد غلاف گردید. کبالت تأثیر معنی داری بر تمام پارامتر های اندازه گیری شده داشت و با افزایش مقدار کبالت ارتفاع بوته، وزن خشک بوته، تعداد غلاف و وزن خشک ریشه افزایش یافت، اگر چه کاربرد کبالت سبب کاهش شاخص کلروفیل برگ گردید