سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا جلالی مقدس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
محمدعلی بهدانی – اعضا هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری –
سهراب محمودی –

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف گوگرد و عصاره حیوانی بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل کود گوگرد در سه سطح (بدون گوگرد، ۳۰۰و ۶۰۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار)، کود حیوانی در دو سطح (بدون کود حیوانی و۲۰ تن کود حیوانی در هکتار) و زمان مصرف کودها در دو سطح (دو ماه قبل از کاشت و همزمان با کاشت) می باشد. رقم مورد بررسی در این آزمایش، رقم متوسط رس ایروفلور آفتابگردان بود. تراکم کاشت ۶۱۵۰۰ بوته درهکتار در نظر گرفته شد. گوگرد سبب افزایش وزن خشک گیاه، تعداد کل برگ، طول ساقه، قطر ساقه، قطر طبق، شاخص سطح برگ و شاخص کلروفیل می شود. با اعمال کود حیوانی شاهد افزایش معنی دار وزن خشک گیاه، تعداد کل برگ، طول ساقه، قطر ساقه، قطر طبق، شاخص سطح برگ و شاخص کلروفیل خواهیم بود.