سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا جلالی مقدس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
محمدعلی بهدانی – اعضا هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری –
سهراب محمودی –

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف گوگرد و عصاره حیوانی بر خصوصیات خصوصیات مربوط به عملکرد دانه آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل کود گوگرد در سه سطح (بدون گوگرد، ۳۰۰و ۶۰۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار)، کود حیوانی در دو سطح (بدون کود حیوانی و۲۰ تن کود حیوانی در هکتار) و زمان مصرف کودها در دو سطح (دو ماه قبل از کاشت و همزمان با کاشت) می باشد. رقم مورد بررسی در این آزمایش، رقم متوسط رس ایروفلور آفتابگردان بود. تراکم کاشت ۶۱۵۰۰ بوته درهکتار در نظر گرفته شد. هر کرت آزمایشی شامل ۴ ردیف کاشت به طول ۶ متر و با فاصله ی ردیف ۶۵ سانتی متر بود و فاصله ی بوته ها در روی ردیف کاشت ۲۵ سانتی متر تنظیم گردید. نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد که گوگرد سبب افزایش وزن صد دانه، تعداد دانه، عملکرد دانه در طبق و تلاش بازآوری شد. گوگرد هیچ تأثیری بر شاخص برداشت نداشته است. گوگرد سبب کاهش شاخص برداشت دانه در طبق شد. با اعمال کود حیوانی شاهد افزایش معنی دار وزن صد دانه، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و تلاش بازآوری خواهیم بود. استفاده از کود حیوانی، باعث کاهش معنی دار شاخص برداشت و شاخص برداشت دانه در طبق شد.