سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا جلالی مقدس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
محمدعلی بهدانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سهراب محمودی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف گوگرد وعصاره حیوانی بر خصوصیات جوانه زنی آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار و تیمارها شامل گوگرد در سه سطح صفر (آب مقطر ۰/۰۷۵ ، و ۰/۱۵ گرم و تیمار عصاره کود حیوانی در پنج سطح صفر آب مقطر، ۲۵% و ۵۰% و ۷۵% و ۱۰۰% انجام شد. پتری دیش ها در ژرمیناتور در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برای روز و ۱۵ درجه سانتی گراد برای شب و در شرایط نوری ۸ ساعت روز و ۱۶ ساعت شب (ایستا ۲۰۰۸ ) قرار داده شدند. نتیجه تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین تمامی سطوح عصاره کود حیوانی از نظر تمامی صفات اختلاف آماری بسیار معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود داشت. این نتایج همچنین بیان می دارد که تیمار گوگرد بر صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، بنیه بذر، طول ریشه چه،طول ساقه چه و وزن خشک ریشه چه در سطح احتمال ۱% و بر صفات وزن تر ریشه چه و وزن خشک ساقه چه در سطح احتمال ۵% معنی دار شد.