سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هیمن عباسی – دانشجوی کارشناسیارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سیدشریفی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
بهزاد شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تراکم و نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ارقام آفتابگردان، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی به سطوح نیتروژن (صفر، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و کرتهای فرعی به تراکمهای بوته ( ۸، ۱۰ و ۱۲ بوته در متر مربع) و ارقام یوروفلور و آرماویرسکی اختصاص داده شد. نتایج حاصل نشان داد، فیلوکرون و سرعت ظهور برگ آفتابگردان تحت تأثیر تراکم بوته، سطوح نیتروژن، ارقام و اثر متقابل این سه قرار دارد. با افزایش مقدار نیتروژن، سرعت ظهور برگ افزایش و فیلوکرون کاهش یافت. همچنین با بالا رفتن تراکم، فیلوکرون افزایش و سرعت ظهور برگ کاهش یافت. کوتاهترین زمان برای فیلوکرون در ترکیب ۸ بوته در متر مربع و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. این مقادیر کود نیتروژن و تراکم کاشت برای بررسی صفات مورد مطالعه در آزمایش برای مناطق مشابه قابل توصیه میباشد