سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شاهین حسنی – کارشناس ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
فرهاد نریمانی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان وا

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر کود دی آمونیوم فسفات بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیک آفتابگردان (واریته آلستار)، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال زراعی ۱۳۸۵-۸۶ با ۱۶ تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجراء گردید. در این آزمایش کود مورد نظر در ۴ سطح (۴۵، ۶۰، ۹۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار) و در دوره های رشدی ( ۱٫ به هنگام کاشت ۲٫ در ارتفاع ۱۵ سانتی متری گیاه ۳٫ به هنگام تشکیل طبق ۴٫ به هنگام شروع گلدهی) در دسترس گیاه قرار داده شد، که از ترکیب این نسبت ها در مراحل چهار گانه رشد گیاه به همراه تیمار شاهد، جمعاً ۱۶ تیمار کودی شکل گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی تقسیط کود دی آمونیوم فسفات در مراحل مختلف رشد آفتابگردان اثر معنی داری بر عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، عملکرد طبق و قطر طبق آفتابگردان در سطح ۱% نشان داد. همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارکودی ۹۰ کیلوگرم در هکتار به همراه کاشت و ۹۰ کیلوگرم در هکتار در ارتفاع ۱۵ سانتی متری گیاه از نظر عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، عملکرد طبق و قطر طبق مناسب ترین تیمار شناخته شد.