سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ارسلان نباتی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهر
سیدداود شریفی – استادیار گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمد یازرلو – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهر
ایوب ویسی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهر

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کراتین منو هیدرات و پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی، از ۳۲۰ قطعه جوجه گوشتی راس در یک آزمایش فاکتوریل ۴×۲ با چهار سطح کراتین منوهیدرات (صفر، ۱/۰، ۳/۰، ۵/۰ درصد جیره) و دو سطح پروتئین (یک سطح طبق کاتاکوگ سویه راس و سطح دیگر ۱۰ درصد بالاتر از کاتالوگ) در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار و هر تکرار شامل۱۰ قطعه جوجه با استفاده شد. آزمایش زمستان ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات طیور گروه علوم دامی پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران به مدت ۴۲ روز اجرا شد. شاخص های تولیدی شامل خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک در پایان هر دوره پرورش اندازه گیری شدند. با افزایش سطح پروتئین جیره، تأثیر معنی داری بر افزایش وزن زنده و خوراک مصرفی داشت (۰۵/۰ p<). سطوح مختلف کراتین منو هیدرات تأثیر معنی داری بر افزایش وزن زنده و خوراک مصرفی نداشت (۰۵/۰>p)، هرچند ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر سطوح مختلف کراتین منو هیدرات قرار گرفت (۰۵/۰ p<). اثر متقابل سطح پروتئین×کراتین منو هیدرات تنها بر ضریب تبدیل معنی دار بود، بطوریکه بهترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به سطح پروتئین طبق کاتالوگ و سطح کراتین صفر درصد بود (۰۵/۰>p). با توجه به نتایج به دست آمده، اثر سطوح مختلف کراتین مونو هیدرات و پروتئین بر روی رشد جوجه گوشتی اثر معنی داری نداشت و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.