سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیوا ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک وآلودگی خاک، مهندسی کشاورزی. دانشگاه صنعت
مجید افیونی – عضو هییت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

منبع اصلی غذا در بسیاری از کشورها از جمله ایران، غلات است، در این میان گندم یکی از پر مصرف ترین گیاهان زراعی جهان است. افزایش غلظت عناصر غذایی در دانه آن، یک هدف جهانی برای بهبود تغذیه به ویژه در بخش کم درآمد جامعه است. غنی سازی زیستی محصولات زراعی همراه با مصرف کودها از جمله روش های نوین است، امروزه مقادیر زیادی کودهای دامی تولید می شود که کشاورزان می توانند از آن ها استفاده کنند. این کودها از یک طرف باعث بهبود ویژگی های خاک شده و از طرف دیگر به علت وجود عناصر سنگین مثل کادمیم در آنها که باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی و تأثیر بر کیفیت محصول می شود، کمتر توجه شده است، پس، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کاربرد کودهای گاوی، مرغی بر غلظت کادمیم در دانه گندم (رقم بک کراس روشن بهاره) به صورت گلخانه ای و در قالب آزمایش فاکتوریل در گلخانه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. به طور کلی نتایج نشان داد بیشترین غلظت کادمیم در دانه گندم مربوط به تیمار کودگاوی در مقایسه با دیگر تیمارها و شاهد بوده است.