سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش فروهرنیا – کارشناس ارشد زراعت
غلامرضا معافپوریان – مدرس دانشگاه پیام نور میناب و جهرم
حسن دهقان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فارس

چکیده:

این آزمایش در مزرعه ای در سال ۱۳۸۷ به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکراراجرا گردید. تیمارها شامل دور آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح شامل ( ۷روز، ۱۰ روز و ۱۳ روز) و نسبت های مختلف کود دامی و پلیمر سوپر جاذب به عنوان فاکتور فرعی در شش سطح شامل T1 شاهد بدون کود دامی و پلیمر، T2 مصرف ۱۰۰ %سوپر جاذب، %۱۰۰ T3 کود دامی، %۷۵T4 کود دامی و ۲۵ % سوپر جاذب، %۵۰ T5 کود دامی و ۵۰ درصد سوپر جاذب و T6 75 % سوپرجاذب و ۲۵ % کود دامی. نتایج نشان داد که با افزایش دور آبیاری عملکرد و اجزای عملکرد گندم کاهش یافت . کاربرد کود دامی و پلیمر سوپر جاذب عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه را به طور معنی داری افزایش داد. این نتایج نشا ندهنده این است که کاربرد توام کود دامی و سوپرجاذب می تواند از طریق بهبود خصوصیات فیزیکی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب، باعث کاهش شدت تنش خشکی شود و این می تواند به عنوان یک راهکار مدیریتی در شرایط کمبود آب باشد