سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین معشوری – بترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ابهر
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف هیدروژل و نیتروژن بر عملکرد ،وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه گیاه گوجه فرنگی آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار اجراء گردید. تیمارها شامل سه سطح هیدروژل(صفر، ۵ و ۱۰ گرم در کیلو گرم) از منبع آکوازورب و چهار سطح نیتروژن (صفر، ۳۰ ، ۶۰ و ۹۰ میلیگرم در کیلوگرم) از منبع اوره ، بودند که بر روی گیاه گوجه فرنگی رقم سوپر کویین در گلدان ۱۰ لیتری حاوی( ۵ کیلوگرم خاک و ۱ کیلوگرم ماسه)اعمال گردیدند. نتایج تجزیه دادهها نشان داد سطوح هیدروژل و نیتروژن و اثرات متقابل آنها بر صفات مذکور در سطح یک درصد معنی دار است. بالاترین عملکرد، و وزن خشک اندام هوایی از تیمار ۵ گرم در کیلوگرم هیدروژل و ۹۰ میلی گرم در کیلو گرم نیتروژن و بیشترین وزن تر اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه مربوط به تیمار ۵ گرم هیدروژل و ۶۰ میلیگرم در کیلو گرم نیتروژن میباشد. نتایج این آزمایش مصرف توأم ۹۰ میلی گرم در کیلو گرم نیتروژن و ۵ گرم در کیلو گرم هیدروژل برای حصول بیشترین عملکرد را توصیه می کند.