سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه نادری فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه اصلاح نهال و بذر، کرج
محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان، تاکستان، ا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کودهای بیولوژیک بر عملکرد گیاه کلزا در استان قزوین، آزمایشی بصورت ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد – اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و کود بیولوژیک در ۴ سطح (عدم ، اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل نیتروژن در ۳ سطح ( ۰ کاربرد، ازتوباکتر، آزوسپریلیوم و کاربرد توأم ازتوباکتر و آزوسپریلیوم) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار نیتروژن تأثیر معنی داری بر صفات تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در گیاه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه داشت. به طوری که با افزایش استفاده از کود نیتروژنه، کلیه صفات مذکور افزایش یافتند. استفاده از توأم از کودهای آزوسپریلیوم و ازتوباکتر نیز باعث افزایش عملکرد دانه گردید. بررسی اثر متقابل تیمارهای نیتروژن و کودهای بیولوژیک بر روی عملکرد دانه نشان داد که در شرایط عدم استفاده از کود نیتروژنه بالاترین عملکرد دانه از استفاده توأم از کوهای بیولوژیک حاصل شد. اما در شرایط استفاده از ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن، عدم مصرف کودهای بیولوژیک بالاترین عملکرد دانه را داشت. با توجه به سالم بودن کودهای بیولوژیک و بالاتر بودن عملکرد دانه در تیمار استفاده توأم کودهای بیولوژیک در شرایط ۷۵ کیلوگرم در هکتار، لذا استفاده از نیمی از نیتروژن توصیه شده و کاربرد توأم کودهای بیولوژیک پیشنهاد می گردد.