سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سامره مهاجری اول – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیع
محمدمعز اردلان – استاد گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین میرسیدحسینی – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا

چکیده:

طی آزمایشی اثرات مصرف نیتروژن و پتاسیم بر رشد و نمو چهار رقم گندم بهاره بنام های نیک نژاد، پیشتاز، شعله و فلات تحت تأثیر تنش شوری مورد مطالعه قرار گرفت. بخش عملی این پژوهش در دانشکده مهندسی آب و خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، واقع در کرج و در گروه مهندسی علوم خاک به صورت آزمایش سه فاکتوره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که بین ارقام مختلف گندم از نظر خصوصیات رشد و نموی در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. بطور کلی هدف از طرح موردنظر را می توان بررسی شدت عکس العمل این ارقام به نیتروژن و پتاسیم در تحمل شوری و تعیین نسبت K/Na در برگ گیاه برای طبقه بندی این ارقام در تحمل به شوری عنوان کرد