سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی قرنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مهدی مهرپویان – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران
محمدحسین انصاری – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و دو سوش باکتری آزوسپریلیوم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک گندم رقم شیرودی یک آزمایش مزرعه ای در شهرستان مشگین شهر به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلو کهای کامل تصادفی در چهار تکرار در طی سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ به مرحله اجرا در آمد . تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از کرتهای اصلی شامل سه سطح کود نیتروژن (N0 و N50 و N100) از منبع کود اوره و کرتهای فرع ی شامل دو سویه باکتری Azosprillium lipoferum و (A4 و A22) به همراه شاهد(بدون تلقیح) بود. هر واحد آزمایشی شامل ۵ خط کاشت به طول ۳ متر و فاصله ردیف های کشت ۳۰ سانتیمتر منظور گردید. صفات مورد اندازه گیری شامل عملکرد دانه، آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی اطراف ریشه در طی دوره رشد، سنجش کلروفیل b ، a و کل بود. نتایج نشان داد که با افزایش نیتروژن میزان فعالیت آنزیم فسفاتازاسیدی نیز افزایش یافته و تفاوت معنی داری بین سطح سوم کود نیتروژنه با سایر سطوح آن دیده می شود. افزایش نیتروژن غلظت کلروفیل b و a و کل افزایش یافته اند، چرا که نیتروژن در ساختمان کلروفیل شرکت می کند و غلظت کلروفیل بستگی به مقدار نیتروژن دریافتی دارد. در تیمارهای تلقیح شده با ایزوله A4 غلظت کلروفیل در مقایسه با شاهد افزایش معنی دار داشته اما تفاوت معنی داری بین A22 و شاهد از نظر غلظت کلروفیل مشاهده نشد.