سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

وحید نوروزی – کارشناس ارشد زراعت
بابک دیده بان – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

چکیده:

به منظور بررسی اثر نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری ریزوبیوم بر روی عملکرد و خصوصیات زراعی نخود رقم آزاد در شرایط دیم گرمسیری، آزمایشی در سال زراعی ۸۸ – ۸۷ در مزرعه مرکز آموزش کشاورزی گچساران اجرا شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار انجام گرفت. چهار سطح ۰، ۱۵ ، ۳۰ و ۴۵ کیلوگرم نیتروژن خالص ( N) در هکتار و دوسطح تلقیح بذر با باکتری و عدم تلقیح بذر ( A) تیمارهای مورد یررسی بودند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ( ۱۸۷۲ کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه ( ۸۳۵ کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از تیمارهای N2A1 (مصرف ۳۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تلقیح بذر با باکتری) و N0A2 (عدم مصرف نیتروژن و عدم تلقیح بذر با باکتری) بدست آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه در سطح ۵% معنی دار می باشد. و اثر سطوح تلقیح و یا عدم تلقیح بذر بر عملکرد دانه، ارتفاع بوته و درصد نیتروژن خاک در سطح ۱% و بر عملکرد بیوماس و تعداد دانه در غلاف در سطح ۵% معنی دار است. اثر متقابل سطوح نیتروژن و تلقیح بذر تنها بر روی وزن هزار دانه در سطح ۵% معنی دار شد