سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه بیگی هرچگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف مولیبدن بر عملکرد و تجمع نیترات در خیار سبز رقم سلطان یک آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال ۱۳۸۸ به صورت آبکشت به اجرا درآمد. غلظت مولیبدن محلول غذایی ۰۱/۰، ۱/۰ و ۱ میلی گرم در لیتر بود. غلظت ۰۱/۰ میلی گرم مولیبدن در محلول غذایی باعث حداکثر عملکرد خیار سبز گردید ولی با افزایش مولیبدن محلول غذایی به ۱ میلی گرم در لیتر عملکرد به طور معنی داری کاهش یافت. اثر سطوح مختلف مولیبدن محلول غذایی بر غلظت نیترات در سطح یک درصد معنی دار شد. افزایش غلظت مولیبدن محلول غذایی غلظت نیترات میوه خیارسبز را کاهش داد. غلظت عناصر نیتروژن، و مولیبدن میوه با افزایش غلظت مولیبدن محلول غذایی به طور معنی داری افزایش یافتند.