سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر مردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اص
مهران هودجی – دانشیار خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
مجید افیونی – استاد خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مخ تلف فسفر و روی بر غلظت عنصر روی در گیاه ذرت ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در گلخانه ح تقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) انجام گرفت. در این آزمایش فاکتور اول کود سوپر فسفات تریپل در چهار سطح ۰ – ۱۰۰ – ۲۰۰ – ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم بر حسب P2O5، و فاکتور دوم کود سولفات روی در چهار سطح ۰ – ۵- ۱۰ – ۱۵ میلی گرم بر کیلوگرم بر حسب روی خالص در نظر گرفته شد . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر سطوح مختلف فسفر بر کاهش غلظت روی در اندام هوایی ذرت در سطح احتمال یک درصد معنی دارشد و کمترین غلظت در سطح ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده شد . از نظر تأثیر سطوح مختلف روی بر غلظت روی اندام هوایی در سطح یک درصد اختلاف معنی دار شد و بیشترین غلظت در مقدار ۱۵ میلی گرم بر کیلوگرم روی مشاهده شد. همچنین اثر متقابل کود فسفر و روی در سطح ۵ درصد معنی دار گردید . و بیشترین غلظت روی اندام هوایی در سطح ۱۵ میلی گرم بر کیلوگرم روی و بدون کود س ف ا فت مشاهده گردید.