سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهاره حفیظی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشه
حسن حمیدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات بخش بیوتکنولوژی
محمد تابعی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات بخش ثبت و گواهی بذر و نهال
سمیرا حسینی – کارشناس ارشد رشته باغبانی دانشگاه گرگان

چکیده:

یکی از مهمترین تیمارهای قبل از کشت، ضد عفونی بذور در برابر عوامل بیماریزای قارچی می باشد. در کارخانجات بوجاری بذر، همه ساله هزاران تن بذر بوجاری و ضد عفونی می گردد. از مهمترین مشکلاتی که این کارخانجات با آن روبرو هستند. حذف قابل توجهی بذر فراوری شده از چرخه تولید، در اثر اختلاط زیاد سم می باشد کمه به دلایل مختلفی صورت می گیرد .بر این اساس در سال ۱۳۸۸ به منظور ارزیابی تاثیر مقابر مختلف سم تبوکونازول بر جوانه زنی بدور دو رقم گندم، ازاشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار شد. تیمارها شامل دو رقم گندم(گاسکوژن، پیشتاز) و سطوح مختلف سم شامل (شاهد(صفر) ، ۰/۳ و ۰/۴۵ و ۰/۶ و ۰/۷۵ بر حسب ماده موثر) بودند. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه و بنیه بذر. نتایج ازمایش نشان داد که کهاثر تیمارهایمختلف بر شاخص های سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، نسبت طولی ریشه چه و ساقه چه و توان رویشی بذر به استثناء درصد جوانه زنی بسیار معنی دار (۰٫۰۱≥P) می باشد. همچنین اثر رقم بر کلیه صفات به جز درصد جوانه زنی و طول ریشه چه بسیار معنی دار (۰٫۰۱≥P) است.