سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرید فروغی – مربی دانشکده کشاورزی داراب، دانشگاه شیراز
علی بهپوری – مربی دانشکده کشاورزی داراب، دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور مطالعه آثار تنش شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزای پاییزه در منطقه داراب و تعیین شاخص های مقاومت در برابر تنش، آزمایشی در سالهای ۸۶ و ۸۷ در دانشکده کشاورزی داراب در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه رقمRGS، Hyola 401 و Option 500 و پنج میزان شوری (صفر، ۴، ۸، ۱۲ و دسی زیمنس بر متر)بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین ها نشان داد که افزایش شوری کاهش معنی داری را در عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مورد مطالعه ایجاد نمود. همچنین نتایج نشان داد که شوری ۸ دسی زیمنس بر متر یک حد بحرانی برای این ارقام بوده و عملکرد و اجزاء عملکرد هر سه رقم را بطور معنی داری کاهش داد(p≤۰٫۰۱). از بین سه رقم مورد مطالعه در این آزمایش رقم Hyola 401 تحمل بیشتری نسبت به دو رقم دیگر در مقابل افزایش شوری از خود نشان داد. از میان شاخص های مقاومت مورد بررسی در این آزمایش نیز شاخص های STI و MP نسبت به بقیه شاخص ها درتفکیک ارقام مقاوم و حساس مناسب تر از بقیه تشخیص داده شدند.