سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رحیم امیریخواه – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر رامین – ععضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدتقی اسفندیاری بیات – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمه اعلم – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی مقاومت گیاه گوجه فرنگی رقم Cal-JN3 به تنش شوری در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج سطح شوری(صفر و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ میلی مول NaCl) و چهار تکرار در مرحله جوانهزنی و ۴ سطح تنش شوری (صفر . ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ میلی مول NaCl) و ۵ تکرار در مرحله رشد رویشی به اجرا درآمد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت شوری درصد جوانهزنی بذور گوجهفرنگی کاهش یافت به طوریکه در تیمار های ۷۵ و ۱۰۰ میلی مولار نسبت به سایر تیمارها درصد بذور جوانه زده کمتر بودند. تنش شوری سبب کاهش وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه، طول ریشه، تعداد ریشه و پتاسیم ریشهها شد. در حالیکه میزان کلروفیل نسبی، قطر ریشه و سدیم ساقه افزایش نشان داد. شوری اثر معنی داری بر وزن خشک ریشه، پتاسیم ساقه و سدیم ریشه و کلروفیل فلورسانس نداشت.