سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین لاری یزدی – دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی
حمزه امیری – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان
سرور عارفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی و عضوو باشوگاه پژوهشوگران جوان د

چکیده:

در این پژوه اثر غلظت های مختلف سولفات مس CuSO7 روی پارامترهوای فیزیولووژیکی گیواه ماش (Vigna radiate L.) در محیط کشت هیدروپونیک در تابستان ۱۳۹۰ در آزمایشگاه واحد بروجورد موورد بررسوی قرار گرفت که گیاهک های ۵ روزه بوه گلودان هوای محتووی محلوول غوذایی هوگلنود طوی شورایط کنتورل شده آزمایشگاهی انتقال یافتند و تیمارهای مختلف سولفات مس ۰،۰/۵، ۱،۱/۵ میلی مولار با ۴ تکرار در قالوب طرح کاملاً تصادفی بر روی گیاهان اعمال گردید و گیاهان بعد از ۱۴ روز جهوت سونج محتووای کلروفیول و پورولین برداشت شدند. نتای به دست آمده نشان داد که افزای غلظت سولفات م موجب کاه محتووای کلروفیول a و b همچنین پرولین اندام هوایی شد.