سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ذکیه علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
اسماعیل دردی پور – استادیاران گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی بارانی مطلق –
محسن علمایی –

چکیده:

در خاک‌های آهکی تحت شرایط مزرعه و گلخانه، کلروز آهن بعد از بارندگی‌های شدید و یا آبیاری به شدت افزایش می‌یابد. این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف رطوبت در القای کلروز آهن و رشد و عملکرد سویا بود که در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو سطح رطوبت، رقم سویا و سه نوع خاک با بافت مختلف بود. نتایج نشان داد که افزایش رطوبت خاک باعث ارتفاع و سطح برگ و افزایش وزن‌تر و خشک سویا می‌شود. رقم دی. پی. اکس نسبت به رقم ویلیامز به کمبود آهن مقاوم‌تر است. خاکی که مقدار رس کمتری داشته باشد آهن قابل استفاده گیاه در آن کمتر است