سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جلیلیان – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه
روژین قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فرنیا – هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور مطالعه تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کیفی دانه ی ذرت سینگل کراس ۷۰۴ ، این تحقیق به صورت طرح اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری در سه سطح ( ۱۰۰ ، ۸۰ و ۶۰ درصد نیاز کامل آبی گیاه) به عنوان فاکتور اصلی و مقدار کود نیتروژن در سه سطح شامل میزان توصیه شده بر اساس آزمون خاک، ۳۰ درصد بیشتر و ۳۰ درصد کمتر از این میزان به عنوان فاکتور فرعی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی درصد نشاسته دانه کاهش و درصد پروتئین دانه افزایش یافت، اما درصد چربی خام دانه تحت تأثیر سطوح آبیاری قرار نگرفت. با افزایش میزان کود نیتروژن به دلیل رابطه ی معکوس بین مقدار نشاسته و پروتئین، درصد نشاسته کاهش و پروتئین افزایش یافت، همچنین افزایش مصرف کود نیتروژن تا حد نیاز گیاه درصد چربی خام دانه را افزایش داد