سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن طریق الاسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
رضا ضرغامی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کرج
مسعود مشهدی اکبربوجار – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم- تهران
میثم اویسی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا

چکیده:

استرس اکسیداتیو در هنگام تنش خشکی و افزایش رادیکالهای آزاد یا کاهش دفاع آنتی اکسیدانتی منجر به آسیب بافتها، لیپیدها، پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک میشود و غلظت بیومارکرهای چون مالون دی آلدئید، دی تیروزین و دی هیدروکسی گوآنوزین افزایش مییابد. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر بیومارکرهای ملکولی روی ذرت سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایش مزرعهای به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ انجام شد. در این آزمایش عامل اصلی سطوح تنش در ۴ سطح ( ۵۰،۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر) و عامل فرعی سطوح کود نیتروژنه در ۳ سطح ( ۸۰ ، ۱۳۰ ، ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی جدول تجزیه واریانس نشان داد بین سطوح مختلف تنش خشکی وکود نیتروژنه تفاوت معنی داری در سطح ۱% وجود دارد. در شرایط تنش خشکی، اکسیداسیو چربی ها موجب افزایش مالون دی آلدهید شد. همچنین تولید بیومارکرهای تخریبی مانند مالون دی آلدهید و دی تیروزین حاصل تجزیه چربیها و پروتئین- ها هستند کاهش یافت.