سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحیم امیری خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
نعمت الله اعتمادی – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفها
علی نیکبخت – عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفها
ابراهیم کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چمن رایگراس چند ساله یکی از رایجترین گونههای چمن فصل سرد مورد استفاده برای مناطق سردسیر و معتدله در دنیا است. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ترینگزاپکاتیل بر میزان رشد چمن رایگراس چندساله در سال ۱۳۸۹ طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل سه سطح ترینگزاپکاتیل (۰ و ۰/۲۵ و ۰/۵ کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که ترینگزاپکاتیل میزان رشد را در این نوع چمن تا چهار هفته بعد از تیمار کاهش داد . بطور کلی غلظت ۰/۵ کیلوگرم در هکتار ترینگزاپکاتیل میتواند بیشترین اثر را در کاهش ارتفاع و در نتیجه کاهش تعداد دفعات چمن زنی ایجاد نماید.