سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید احمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت
زهرا خدارحم پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

منظور تعیین سطوح مختلف تراکم بوته و کنترل تلفیقی (شیمیایی – مکانیکی) بر کنترل علفهای هرز، عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانهای رقم سینگل کراس ۷۰۴ در شرایط آب و هوایی لالی، آزمایشی طی سال زراعی ۱۳۸-۸۷به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان لالی اجرا شد. اولین عامل تراکم بوته، در سه سطح: ،۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ و ۹۰۰۰۰ بوته بر هکتار به عنوان عامل اصلی بوده و عامل دوم کنترل تلفیقی (شیمیایی – مکانیکی) در ۵ سطح آترازین + لاسو + یکبار کولتیواسیون، آترازین + لاسو + توفوردی + دو بار کولتیواسیون، ارادیکان + توفوردی + دوبار کولتیواسیون،شاهد عاری از علفهرز و شاهد بدون کنترل علفهای هرز به عنوان عامل فرعی بود. نتایج آزمایش نشان داد که وزن خشک علفهای هرز، تعداد دانه در ردیف، وزن تک دانه، عملکرد دانه، و شاخص برداشت در طول دوره رشد دارای اختلاف معنیداری بین تیمارها بودند. همچنین نتایج نشان داد که تیمار ارادیکان + توفوردی + دوبار کولتیواسیون همراه با کاشت بوتههای ذرت با تراکم ۹۰۰۰۰ بوته بر هکتار دارای بالاترین درصد کنترل علفهای هرز و با تولید کل ماده خشک ۱۸۹۰ کیلوگرم بر هکتار و عملکرد دانه ۱۰۰۰۰کیلوگرم بر هکتار بعد از تیمار کنترل کامل علفهای هرز بالاترین تولید را داشته است