سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ذکیه علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
اسماعیل دردی پور – استادیاران گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی بارانی مطلق –
محسن علمایی –

چکیده:

بیکربنات به عنوان یک فاکتور تعیین کننده ایجاد کمبود آهن در خاک‌های آهکی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این آزمایش، بررسی تاثیر سطوح مختلف بیکربنات بر بروز کمبود آهن از طرق شاخص کلروفیل برگی در دو رقم سویا تحت شرایط رطوبت بالا است. این آزمایش در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو رقم سویا (ویلیامز و دی. پی. اکس.)، سطوح بیکربنات (۰، ۱۵ و ۳۰ میلی مولار) و سه نوع خاک با بافت مختلف بود. میزان شاخص کلروفیل برگ در دو مرحله به وسیله دستگاه کلروفیل متر قرائت شد. نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش سطح بیکربنات آب آبیاری باعث کاهش مقدار شاخص کلروفیل متری می شود. شاخص کلروفیل متری در رقم دی.پی.اکس نسبت به ویلیامز بیشتر بود. هر چه مقدار رس خاک زیاد باشد احتمال یروز کمبود آهن بیشتر است