سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بابائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
احمد احمدیان – هیات علمی گروه تولیدات دانشکده تربت حیدریه

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی و شیمیایی و مخلوط آنها بر عملکرد کمی علوفه و دانه ذرت رقم۷۰۴به صورت طرح بلوک – سینگل کراس آزمایشی در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۴ مل تصادفی در ۶ تیمار و ۴ تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل شاهد بدون اعمال کود F1 90 تن کود دامی( F2 کود شیمیایی به میزان ۲۰۰ کیلوگرم ازت و ۱۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیم در هکتار F3 مصرف۱/۲ کود دامی با کودشیمیایی F4 رف۱/۳ کود دامی با ۲/۳ کود شیمیایی F5 و مصرف ۲/۳ کود دامی با کود شیمیایی F6 بود.نتایج نشان داد صفات درصد ورنی برگ، ساقه و بلال ، درصد ماده خشک و عملکرد ماده خشک، ارتفاع بوته، تعداددانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بطور معنی داری تحت تأثیرمصرف کود قرار گرفتند. درحالیکه اختلاف بین تیمارها از نظر صفت تعداد ردیف در بلال معنی دار نبود . بیش ترین درصد وزنی برگ، ارتفاع بوته، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در هر ردیف در بلال، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در تیمار مصرف ۲/۳ کود دامی با ۱/۳ کود شیمیایی F6 مشاهده گردید. بیشترین درصد وزنی ساقه در تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج آزمایش حاکی از آنست که مصرف ۶۰ تن در هکتار کود دامی به همراه ۶۶/۶ کیلوگرم ازت با ۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیم در هکتار باعث افزایش عملکرد بیولوژیک ، دانه و علوفه و اجزا ء عملکرد ذرت می گردد.