سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مائده عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد خوراسگان
حسین زینلی – استادیار مرکز تحقیقات اصفهان
مهرداد جعفر پور – استادیار دانشگاه خوراسگان

چکیده:

به منظور مطالعه تأثیر مقادیر مختلف اسید سالیسیلیک بر تعدادی از ویژگی های گیاه آلوئه ورا آزمایش گلدانی با چهار تیمار شامل غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک در چهار سطح ۰ و (-۳)۱۰ و (۶-)۱۰ و (۸-)۱۰ مولار در قالب طرح بلوک با چهار تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک بر گیاه آلوئه ورا بر شاخص های طول برگ، عرض برگ، وزن ژل برگ ، وزن تر اندام هوایی و TSS ژل برگ در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. بالاترین عملکرد از تیمار (۳-)۱۰ مولار به دست آمد.