سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی مبلی – استاد گروه باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر رامین – استاد گروه باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهرام بانی نسب – استادیار گروه باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سرما یکی از بزرگترین عوامل محدودکننده رشد گیاهان و تولید محصول در نقاط معتدل و سردسیر جهان می باشد. خیار جزء گیاهان فصل گرم و حساس به سرما می باشد. در بیشتر مناطق کشور به دلیل کاهش ناگهانی دما، احتمال سرمازدگی خیار در اوایل فصل وجود دارد. بنابراین، پژوهشی با هدف ارزیابی تحمل به سرمای خیار رقم رشید در مراحل اولیه رشد به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. چهار دما (فاکتور اصلی) شامل ۱۵ , ۱۳ , ۱۱ , ۹ درجه سانتیگراد و چهار سطح هورمون(فاکتور فرعی) شامل صفر ، ۰/۱ و ۰/۵ و ۱ میلی مولار اسپرمیدین بود. به طور کلی یافته های به دست آمده در این پژوهش نشان داد که در دمای پایین کاربرد اسپرمیدین در غلظتهای کم موجب افزایش رشد نسبت به شاهد شد. در مجموع این آزمایش نشان داد که غلظت ۰/۵ میلی مولار اسپرمیدین مناسبت ترین غلظت برای ایجاد تحمل به سرما (عدم کاهش رشد و غیره) در دانهال های خیار می باشد.