سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فائقه سلیقه دار – دانشجوی کارشناسی ارشدباغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وا
اسحاق مقبلی – دانشجوی کارشناسی ارشدباغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
شهرام صداقت حور – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
جمالعلی الفتی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

آلوئه ورا (Aloe vera L.) یکی از باارزشترین گیاهان دارویی دنیاست. به منظور ارتقای خواص کمی و کیفی این محصول آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. هدف از این پژوهش تعیین بهترین نسبت نیترات به آمونیم در کشت هیدروپونیک آلوئهورا بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار انجام شد که هر تیمار شامل چهار تکرار و هر تکرار شامل شش گلدان بود. تیمارها شامل چهار محلول غذایی کامل با سطوح مختلف نیترات به آمونیوم بودند، شامل ۰/۱:۸/۵ و ۰/۱:۹/۱ و ۰/۱:۹/۷ و ۰/۷:۱/۹ meq. L-1 نیترات به آمونیوم بودند. گیاهان در گلدان حاوی پیت و پرلیت به نسبت ۵۰:۵۰ کشت شدند. تغذیه به صورت هفتگی و اندازهگیری صفات به صورت ماهانه انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نسبتهای مختلف نیترات به آمونیوم تأثیر معنیداری بر صفات مورد بررسی شامل ارتفاع، میزان ژل، تعداد برگ، تعداد پاجوش، وزن تر برگ و وزن تر و خشک ریشه و میزان آنتیاکسیدان و فنل کل دارد. بیشترین میزان آنتی – اکسیدان و فنل کل را تیمار چهارم (۰/۱:۷/۹) داشت، در بقیه صفات تیمار سوم (۰/۱:۹/۷) meq. L-1 اختلاف معنی داری با بقیه تیمارها داشت.