سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده زهرا ساجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
عبدالامیر راهنما – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، اهواز
امیرخسرو دانایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- ایستگاه تحقی

چکیده:

انتخاب آرایش کاشت و میزان بذر مناسب می تواند افزایش تولید در واحد سطح را فراهم آورد. جهت بررسی تأثیر این عوامل برعملکرد دانه کلزا و اجزای آن، در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ این آزمایش به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار بر روی رقم RGS003 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان به اجرا در آمد. در این آزمایش چهار سطح آرایش کاشت (پشته های ۶۰ و ۵۰ سانتی متری با دو و سه خط کاشت روی هر پشته) به عنوان فاکتور اصلی و چهار میزان بذر (۴، ۶، ۸ و ۱۰ کیلوگرم بذر در هکتار) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج این بررسی نشان داد آرایش کاشت و میزان بذر اثر معنی داری در سطح ۱% بر عملکرد و اجزای آن داشتند، چنانچه با کاهش عرض پشته ها از ۶۰ به ۵۰ سانتیمتر و افزایش میزان بذر از ۴ به ۱۰ کیلوگرم، عملکرد به طور معنی داری کاهش یافت. حداکثر عملکرد دانه (۲۸۵۵/۱۹ کیلوگرم در هکتار) از تیمار عرض پشته ۶۰ سانتی متر و دو خط کاشت روی پشته با مصرف ۴ کیلوگرم بذر در هکتار به دست آمد. بالاترین تعداد غلاف در بوته(۱۱۴/۸ غلاف)، بیشترین تعداد دانه در غلاف(۲۶/۵ دانه) و بالاترین وزن هزاردانه(۳/۵۲ گرم) نیز متعلق به همین تیمار بود. در بین صفات مطالعه شده، گرم) نیز متعلق به همین تیمار بود. در بین صفات مطالعه شده،(**۰/۹۲=r) در نهایت با توجه به نتایج این آزمایش، کاشت روی پشته های ۶۰ سانتی متری و دو خط کاشت روی پشته با مصرف ۴ کیلوگرم بذر در هکتار جهت دستیابی به بالاترین عملکرد دانه کلزا توصیه می شود.