سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پروین معشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد گلچین – استاد دانشگاه زنجان
محسن خدادادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف نیتروژن و آبیاری بر عملکرد، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه گوجه فرنگی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۸ تیمار و سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در گلخانه دانشگاه آزاد ابهر اجرا گردید. تیمارها شامل چهار سطح نیتروژن (صفر ،۳۰، ۶۰ و ۹۰ میلی گرم در کیلو گرم) از منبع کود اوره و دو سطح آبیاری (۴ و ۶ روز) بودند که بر روی گیاه گوجه فرنگی در گلدان های ۱۰ لیتری (۵ کیلو گرم خاک و ۱ کیلوگرم ماسه )اعمال گردیدند .نتایج تجزیه داده ها نشان داد سطوح نیتروژن و آبیاری تأثیر معنی داری بر عملکرد، وزن تر و خشک اندام هوایی وریشه گیاه گوجه فرنگی دارد و با افزایش سطوح نیتروژن عملکرد افزایش یافت به طوری که بیشترین عملکرد از مصرف ۹۰ میلی گرم در کیلو گرم نیتروژن بدست آمد اما آبیاری با دور ۴ روز بیشترین تأثیر را بر عملکرد داشت، بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه از مصرف ۶۰ میلی گرم در کیلو گرم نیتروژن به همراه آبیاری ۴ روز بدست آمد.