سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیوان بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات ، پردیس ابوریحان،
علی ایزدی دربندی – استادیار گروه گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه
سیدداود شریفی – استادیار گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
وحید زاهدی – دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی سطوح صفر، ۴/۰، ۸/۰ و ۲/۱ درصد دانه رازیانه بر فراسنجه های سرم خون بلدرچین تخمگذار ژاپنی (استروژن، پروژسترون، تری یدوتیرونین، گلوکز، کلسیم، کلسترول، تری گلیسرید، HDL و LDL)، از ۱۱۲ پرنده ماده هم سن (۳۶روزه) در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار، ۴ تکرار و ۷ قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. جیره ها بر اساس توصیه لیسون (۲۰۰۸) و بر پایه ذرت و سویا تنظیم شدند. این آزمایش زمستان ۸۹ به مدت ۹ هفته در سالن پرورش طیور، مرکز تحقیقات گروه علوم دامی پردیس ابوریحان – دانشگاه تهران انجام شد. در هفته های پنجم و نهم آزمایش از هر تکرار ۱ پرنده به منظور اندازه گیری فراسنجه های سرم خون کشتار و از ورید گردن خونگیری به عمل آمد. نتایج حاصل از تجزیه بیوشیمیایی سرم خون نشان داد (جدول ۱) که صفات استروژن، پروژسترون، تری یدوتیرونین، گلوکز، کلسیم،کلسترول، تری گلیسرید، HDL، LDL، به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح دانه رازیانه قرار گرفتند(۰۱/۰ p<). به طوری که سطوح بالای رازیانه (۸/۰ و ۲/۱ درصد)، نسبت به تیمار شاهد میزان استروژن، پروژسترون، تری یدوتیرونین، گلوکز، کلسیم،کلسترول، HDL، LDL سرم بالاتری داشتند در حالی که مقدار تری گلیسرید تیمار شاهد بالاتر از سایر تیمارها بود. در نتیجه استفاده از سطوح بالای رازیانه در جیره ممکن است به طور مثبتی فراسنجه های سرم خون بلدرچین تخمگذار ژاپنی را افزایش دهد