سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر سالاری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
محمدحسن فتحی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
همایون فرهنگ فر – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
حسین نعیمی پور – کارشناس ارشد آموزشی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور بررسی اثر متقابل افزودن یونجه با سطح فیبر کنسانتره شروع کننده بر میانیگن خوراک مصرفی و میانگین افزایش وزن روزانه گوساله های هلشتاین، آزمایشی با استفاده از ۳۲ رأس گوساله نر هلشتاین، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و با روش فاکتوریل ۲×۲ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱-کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر پایین بدون یونجه، ۲-کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر پایین به همراه یونجه ۳-کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر بالا بدون یونجه و ۴-کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر بالا به همراه یونجه بود. گوساله ها از سن سه روزگی تا سه هفته بعد از قطع شیر در آزمایش قرار گرفتند. در طول این مدت مصرف خوراک روزانه و اضافه وزن روزانه اندازه گیری شد. بین تیمارها از نظر میزان خوراک مصرفی در دوره قبل از شیرگیری و کل دوره آزمایش و اضافه وزن روزانه در دوره قبل از شیرگیری، اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری را به لحاظ خوراک مصرفی در دوره بعد از شیرگیری نشان دادند (۰۵/۰ > P). میانگین اضافه وزن روزانه نیز در دوره بعد از شیرگیری و کل دوره آزمایش معنی دار بود (۰۵/۰ > P). گوساله هایی که جیره خوراکی آنها، حاوی کنسانتره شروع کننده با سطح فیبر پایین و حاوی یونجه بود نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی میانگین خوراک مصرفی و اضافه وزن بیشتری نشان دادند که احتمالاً افزایش حاصله در میانگین مصرف خوراک و اضافه وزن روزانه این گوساله ها مربوط به بالا بودن میزان پروپیونات و بوتیرات تولیدی در شکمبه بوده است.