سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صادق عمل نیک – دانشیار ، دانشکده صنایع ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
عبدالرحیم رکوعی – کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران، ایران
ایوب سخایی – دانشجوی دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه کاشان ، ایران

چکیده:

از آنجا که امروز بخش قابل توجهی از ارزش سازمانها مبتنی بر داراییهای غیر ملموس آنها مثل وجود سرمایه اجتماعی میباشد و ایجاد ، حفظ و تدام سرمایه اجتماعی میتواند به عنوان منبعی برای موفقیت و تعالی سازمانی محسوب شود، لذا این پژوهش درصدد بررسی تأثیر سرمایهاجتماعی بر تعالی سازمانی در سازمانهای با محصولات پیشرفته با استفاده از نظریات گوشال و ناهاپیت و بر اساس الگوی تعالی ودجا میباشد.این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است که به روش پیمایشی با نمونهای ۰۵۱ نفره از مدیران و کارشناسان صنایع هوایی به روش نمونهگیری تصادفی ساده انجام شد. بیان رابطه مستقیم بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی موید این است که سازمانی که دارای سرمایهاجتماعی خوب و مکفی باشد میتواند تأثیر شگرفی در کیفیت ارائه خدمات داشته باشد و در مقایسه با دیگر سازمانها به تعالی و سرآمدی بیشتر دست یابد